S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.luxmania.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.luxmania.sk je:

 

 

TEO SHOP, s.r.o.

sídlo: SNP 71/20, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 53 943 201

DIČ: 2121549606

IČ DPH: SK2121549606 nie sme plátci DPH ( plátci podľa § 7 )

Bankové spojenie: Fio Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Trenčín

IBAN: SK44 8330 0000 0025 0203 7865

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vo vložke č. 42348/R

E-mail: martin.ranusa@ranusa.sk

Tel. číslo: +421 915 210 666 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

 

  1. 1. Základné pojmy

 

1.1.   Predávajúci : TEO SHOP, s.r.o., ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

1.2.   Spotrebiteľ : fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.luxmania.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

1.3.   E-shop : internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.luxmania.sk

1.4.   Tovar : Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

1.5.   Objednávka : úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

1.6.   Cena : celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, vrátane DPH, ceny Dopravného

1.7.   Dopravné : cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom

1.8.   VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

2. Všeobecné ustanovenia

2.1.   Tieto VOP upravujú:

-   proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

-   podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

-   práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1.   Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.luxmania.sk.

3.2.   Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri jednotlivom Tovare.

3.3    Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

3.4.   Po stlačení tlačidla „Kúpiť“ pri jednotlivom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

3.5.   V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

3.6.   K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

3.7.   Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.luxmania.sk“.

3.8.   Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

-   vlastnostiach Tovaru,

-   celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

3.9.   Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu.

3.10. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol v objednávke nasledovné dokumenty:

-   potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,

-   znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok Predávajúceho.

3.11. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 3.10. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 3.10. tohto článku VOP.

 

  1. 4. Platobné a dodacie podmienky

 

4.1.   Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane všetkých daní. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a) priamou platbou na bankový účet Predávajúceho,

b) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

4.2.   Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

4.3.   Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

4.4.   Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

4.5.   Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote od 3 do 37 dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo od uzavretia zmluvy podľa bodu 3.11. týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

4.6.   Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

5. Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

5.1.  Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

5.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 5.1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho: TEO SHOP, s.r.o., SNP 71/20, 018 51 Nová Dubnica alebo

b) e-mailom na adrese luxmania@ranusa.com

5.3.  Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1. tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

5.4.  Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 5.1. tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

5.5.  Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kópiou dokladu o kúpe. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 5.1. tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

5.6.  Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

5.7.  Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 5.1. tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo       v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

5.8.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)     predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

b)     predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

c)     predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d)     predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

e)     predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

f)      predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

g)     predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

h)     predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

6. Reklamačný poriadok

 

6.1.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.  Spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho.

6.2.   Reklamáciu je možné uplatniť:

-   poštou zaslaním Tovaru na adresu Predávajúceho s kópiou dokladu o kúpe Tovaru s uvedením popisu vady.

6.3.   Spotrebiteľ si môže uplatniť u Predávajúceho záruku na Tovar, ktorý:

a)   vykazuje vady zavinené výrobcom alebo Predávajúcim

b)   vzťahuje sa naň záruka a

c)   bol zakúpený u Predávajúceho.

6.4.   Počas záručnej doby má Spotrebiteľ právo na :

a)  bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenie vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

b)    výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady. To isté právo prislúcha Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

c)    primeranú zľavu z ceny Tovaru, ak ide o neodstrániteľné vady.

6.5.   Po uplatnení reklamácie Spotrebiteľom, Predávajúci je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 6.4. týchto VOP, na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 6.6. týchto VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.6.   Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.7.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie.

6.8.   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.9.   Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

6.11. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

7. Uplatňovanie a vybavovanie sťažností a podnetov spotrebiteľov, alternatívne riešenie sporov

7.1.    V prípade, ak nie je Spotrebiteľ spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo má zato, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu písomne na adresu jeho sídla alebo na  e-mail Predávajúceho uvedený v úvode týchto VOP. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby podľa § 3 cit. zákona. Návrh môže podať Spotrebiteľ spôsobom určeným podľa § 12 cit. zákona.

7.2.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3.   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € vrátane DPH.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

8.1.    Predávajúci bude osobné údaje Spotrebiteľov uvedené v objednávke spracovávať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely naplnenie kúpnej zmluvy a po dobu nevyhnutne potrebnú na jej naplnenie a vybavenie prípadných nárokov Spotrebiteľov.

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke  E-shopu Predávajúceho.

9.2.   Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady     č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.3.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

9.4.    Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Novej Dubnici, dňa 24.08.2021

 

 

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

( vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )

 

Komu: TEO SHOP, s.r.o.

sídlo: SNP 71/20, 01851 Nová Dubnica

telefón: +421 915 210 666

e-mail: martin.ranusa@ranusa.sk

 

 

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:..............................................

 

 

– Dátum objednania/dátum prijatia zásielky: ...........................................................................

 

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa: ............................................................................................

 

 

– Adresa spotrebiteľa: ..............................................................................................................

 

 

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):............................

 

 

 

– Dátum: .....................

 

KONTAKTY

TEO SHOP, s. r. o.

Adresa: SNP 71/20

PSČ: 018 51 Nová Dubnica

Email: martin.ranusa@ranusa.sk

Telefón: +421 915 210666

ZWVjYz